PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Nabízím skupinovou arteterapii a artefiletiku pro klienty neziskových organizací. Využívám i techniky dalších kreativních terapií a landartu.

S JAKOU CÍLOVOU SKUPINOU JE MOŽNÉ AKTIVITY REALIZOVAT

Artefiletiku i arteterapii je možné praktikovat ve vzdělávacích a výchovně vzdělávacích institucích, v rámci nabídky sociálních služeb či volnočasových zařízeních. 

PLÁNOVÁNÍ AKTIVIT A STANOVENÍ CÍLŮ

Mám zkušenosti se zaváděním arteterapeutických programů v rámci sociálních služeb. Při setkání domluvíme konkrétní podobu a rozsah aktivit pro klienty dle jejich aktuálních potřeb. Po několika úvodních setkáních s klienty a konzultacích s pracovníky organizace určíme cíle programu, které budou skrze setkávání plněny (např. předávání norem společnosti, uvolnění emocí, rozvoj slovní zásoby, zlepšení psychického stavu klientů). Při dlouhodobém programu se plnění cílů hodnotí každých 6 měsíců. Je možné domluvit také nepravidelnou či nárazovou spolupráci. U takových aktivit se nejedná o systematickou a cílenou práci, ale spíše o relaxaci a variantu aktivního trávení volného času klientů.

PRŮBĚH SETKÁNÍ

Účastníci setkání tvoří pomocí speciálních technik na nejrůznější témata, zabývají se symbolikou barev, každý má prostor vyjádřit se a sdílet pocity či potřeby. Vyjadřovat se malováním a tvořením může a dokáže každý. Není k tomu potřeba výtvarných schopností a vzdělání. Cílem není vytvořené dílo, ale spíš průběh samotného procesu tvorby, uvědomování si toho, co je prožíváno. To, co je uvnitř člověka, se pak přirozeně projevuje a odráží v dílech, které vytváří. Prostřednictvím výtvarných aktivit se dá překonat plachost a úzkost, zvládat stresové situace či objasnit životní strategie a pracovat s nimi. Aktivity jsou koncipovány jako sebezkušenostní, sebepoznávací, rozvojové a preventivní. Jako doplněk aktivit se používají i hudební, literární a dramatické techniky, které jsou mnohým lidem blízké a usnadní seznámení, uvolnění emocí a pojmenování potřeb či komunikaci. Výsledná práce dává zpětnou vazbu a odpovědi na otázky, které klienty tíží.

TECHNIKY

Techniky jsou uzpůsobeny vždy konkrétní cílové skupině. Jiné bude množství technik, které je možné využít při práci s dětmi a jiné například u osob s mentálním postižením. Při výběru materiálů a technik dbám i na zdravotní stav klientů a jejich mentální schopnosti, aby klient nikdy nezažil pocit neúspěchu. U osob se zdravotním omezením či seniorů je vhodné arteterapii aplikovat jako doplněk k léčebnému a relaxačnímu programu.

CENY

400 KČ/HODINA

při pravidelné spolupráci

 

500 KČ/HODINA

při jednorázové akci